Kayıtlar


Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır, nasıl önlenir?

Resim
Şap hastalığı sığır, manda, koyun, keçi ve domuzlar ile diğer yabani çift tırnaklı hayvanların salgın viral bir hastalığıdır. İnsanlar nadiren enfekte olurlar. Hastalık dilde, damakta ve ayakta veziküller, genç hayvanlarda kalp yetmezliği nedeniyle ani ölümler ile karakterizedir. Hastalık, çok hızlı şekilde ve her türlü vasıta ile yayılabilir. Ölüm oranı (mortalite) %2-5 arası değişir ve ölüm genellikle genç hayvanlarda görülür. Bazı salgınlarda bu oran %50’ye kadar çıkabilir. Süt, et ve iş verimini düşürerek büyük ekonomik kayıplara sebep olur. Bütün dünyada hastalık hem ekonomik boyutuyla, hem de hayvan sağlığını global olarak etkilemesi nedeniyle çok sayıda ülkenin gündemini oluşturmaktadır. ETİYOLOJİ Şap virüsü Picornaviridia ailesinden Aphthoviruslar grubuna dahil zarsız bir virüs olup tek zincirli RNA taşır. Şap virüsünün O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve Asia 1 olmak üzere 7 adet farklı serotipi tespit edilmiştir. Her serotipin çok sayıda alt tipleri vardır. Serotipler arasında ça

Koyun ve keçi vebası (PPR) hastalığı nedir? Nasıl teşhis edilir?

Resim
Koyun-keçi vebası virüsü (peste des petits ruminants virus, PPRV), Paramyxoviridae familyası, morbillivirus grubu içinde yer almaktadır. PPRV, serolojik olarak tek tiptir ve aynı grup içinde yer alan sığır vebası virüsü ile antijenik yakınlık gösterir. Sığır vebası virüsü (RPV), PPRV, köpek gençlik hastalığı virüsü (canine distemper virus, CDV) ve kızamık virüsü (measles virus, MV) de morbillivirus grubunda yer alır. PPRV fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı oldukça duyarlıdır. 60°C'de bir saatte ve pH 4-10 dışındaki değerlerde kolayca inaktive olur. Ancak, pH değerleri 7,2-8,0 arasındaki durumlarda daha stabildir. Bilinen dezenfektanlara karşı oldukça duyarlı olan PPRV için yağ eriticiler (alkol, eter, fenol) ve %2 sodyum hidroksit de (24 saat litre/m²) dezenfektan olarak kullanılabilir. Ultraviyole ışınları ve güneş ışığında dayanıksız olan bu etken, soğuk şartlarda (-20°C'de veya daha düşük ısılarda) uzun süre canlılığını muhafaza eder. P

Dünyada ve Türkiye’de veteriner hekimliği tarihi

Resim
Yüksek verim elde etme araştırmalarıyla birlikte hayvanların verimlerinin düşmesine veya ölümlerine sebep olan hastalıkların teşhis ve tedavi yolları da araştırılmıştır. Bunlarla ilgili araştırmaların milattan önceki yüzyıllarda Türklerde, Hindistan’da, Eski Çin’de, Mısır’da ve İran’da yapıldığı arkeolojik kazılarda çıkan tarihi eser ve papirüslerden anlaşılmaktadır. Daha sonraki yüzyıllarda da gelişmeler devam etmiş, İslamiyet'in dünyaya yayılmasıyla birlikte diğer ilim dallarında olduğu gibi, veteriner hekimlik mesleği de gelişme göstermiştir. Yunancadan tercümeler yapılmış, eski bilgilerden faydalanarak Müslüman baytarlar yeni yeni teşhis ve tedavi usulleri geliştirmişlerdir. Bunların sonucu olarak at, koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanların hastalıklarının nasıl teşhis ve tedavi edileceğini anlatan binlerce kitap yazılmıştır. Misal olarak 9. yüzyılda yaşamış olan İbn-i Ahi Hizam’ın Kitab al-Hayl val-Baytara isimli 30 bablık eserinde at, katır,

Ocak ayı hayvancılık takvimi

Resim
Ocak ayı, hayvancılık işletmeleri için kış mevsiminin tam ortasına denk gelir ve bu nedenle bazı özel dikkat gerektiren işler yapılması gereken bir aydır. Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Örneğin koyunculuk işletmelerinde; ocak ayında kış keneleri ve uyuza karşı ilaçlama yapılması beklenirken; mayıs ayında kırkım hazırlıklarının bitirilip, kırkıma başlanılması gereklidir. Aşağıda, sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk ve arıcılık işletmelerinde ocak ayında yapılması gereken bazı işler sıralanmıştır. SIĞIRCILIK • Sığır kadrosu belirlenir ve sağlık kontrolleri yapılır. Özellikle tüberküloz, paratüberküloz testleri ile brucellosis yönünden serolojik yoklamalar ve mastitis taraması yapılır. • Hayvanlar durumları ve verimlerine göre gruplara ayrılır, bakım ve yemleme programları sapta

Şubat ayı hayvancılık takvimi

Resim
Şubat ayı, hayvancılık işletmeleri için hala kış aylarının devam ettiği bir aydır ve hayvanlar için özellikle koruyucu önlemler alınması gereken bir dönemdir. Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Aşağıda, sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk ve arıcılık işletmelerinde şubat ayında yapılması gereken bazı işler listelenmiştir. SIĞIRCILIK • Sert ve rüzgarlı olmayan yağışsız günlerde sığırlar tımar edildikten sonra ahır dışına çıkarılır. Rutubetli, temizlenmemiş taban ve toprak zeminlerin çeşitli mikroorganizmaların çoğalmalarına ortam hazırladığı ve bunların hayvanların sağlık durumlarının bozulmasına neden olduğu bilincine varılarak, diğer işler bittince derhal ahır temizlenip, zemine yataklık serilir. (Sap, saman, talaş gibi yataklıklar aynı zamanda hayvanlarda ısı kaybını da önler.) •

Mart ayı hayvancılık takvimi

Resim
Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Mart ayı, hayvancılık işletmeleri için ilkbaharın başlangıcına denk gelir ve bu nedenle bazı farklı işler yapılması gerekebilir. Aşağıda, sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk ve arıcılık işletmelerinde mart ayında yapılması gereken işler sıralanmıştır. SIĞIRCILIK • Periyodik olarak sığırların tohumlanmasına devam edilir. Gelişmesi iyi 18-22 aylık Holştayn düveler ile 18-24 aylık Montofon düveler ilk defa tohumlamaya verilir. (Tohumlamada yararlanılacak boğalar, 18 ayını doldurmadan, yetiştirme hastalıkları yönünden testleri ile verim kayıtları incelenmeden, tohumlamada kullanılmamalıdır. Her fırsatta suni tohumlamadan yararlanma yoluna gidilmelidir.) • Bütün sığır materyaline şarbon, yanıkara, gerektiğinde sığır vebası aşıları yapılır. • Nokra

Nisan ayı hayvancılık takvimi

Resim
Nisan ayı, hayvancılık işletmelerinde baharın ortasına denk gelir. Bu dönemde hayvanların bakımı ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için bazı işler yapılması gereklidir. Aşağıda, sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk ve arıcılık işletmelerinde nisan ayında yapılması gereken bazı işler listelenmiştir. SIĞIRCILIK • Sığırlar mevsim koşulları uygun olacağından meradan dikkatli bir şekilde yararlandırılır. Sığırların yem ihtiyaçları verim, mera ve gelişme durumları gözönüne alınarak hesaplanır. • Sığırlara şap aşısı uygulanır. • Yemlik ve su kaynaklarının temizliği ve ilaçlaması yapılır. Gübrelikler kaldırılır. • Ahır koşullarının sağlıklı olması sağlanır. • Meme hastalıkları yönünden devamlı kontrol yapılır. Sağım süresince birbirini izleyen iki ay arasındaki süt azalması miktarı %5-10'dan fazla olduğunda, sağım ve beslenme hatası yanında, bir hastalık olasılığı düşünülmelidir. • Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür. KOYUNCUL

Mayıs ayı hayvancılık takvimi

Resim
Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Mayıs ayı, hayvancılık işletmelerinde baharın sonuna ve yazın başlangıcına denk gelir. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Örneğin koyunculuk işletmelerinde; ocak ayında kış keneleri ve uyuza karşı ilaçlama yapılması beklenirken; mayıs ayında kırkım hazırlıklarının bitirilip, kırkıma başlanılması gereklidir. Mayıs ayında çeşitli hayvancılık işletmelerinde yapılması gereken işler aşağıda sıralanmıştır. SIĞIRCILIK • Tohumlamaya devam edilir. Doğuran inekler doğumlarından iki ay sonra boğaya verilir. • Erkek danalar ve sürüye katılması istenmeyen dişi dana ve düvelerin vücut ağırlıkları 400-450 kg. olduğunda kasaba sevk edilir. Kilo almayanların besisine devam edilir. • Ahır yemlemesinden tamamen mera hayvancılığına geçilir. Meraya, çiğ ve kırağı kalktıktan s

Haziran ayı hayvancılık takvimi

Resim
Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Çünkü yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Haziran ayı, hayvancılık işletmelerinde yazın başlangıcına denk gelir. Haziran ayında çeşitli hayvancılık işletmelerinde yapılması gereken işler aşağıda sıralanmıştır. SIĞIRCILIK • Doğum sonrası sağım ve çiftleştirme işleri sürdürülür. • Parazit durumuna göre iç paraziter ilaçlama yapılır. Günlük tımar işleri aksatılmadan yürütülür. • 4-8 aylık dişi danalara S.19 aşısı uygulanır. • Doğan buzağıların boynuz köreltmesi ve kulak numaralama işlemleri yapılır. • Mera, gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğundan mera otlatmasına geçilir. 10 kg.'dan fazla süt veren sığırlara, kesif yem ve nitelikleri bozulmamış kaba yem ile takviye yapılır. Ocak ayında doğan buzağılar erkek ve dişi ayrı ayrı sürüler halinde meralandırılır. Ot ve yem yemeğe alış

Temmuz ayı hayvancılık takvimi

Resim
Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Örneğin, temmuz ayı sığırları meralarda otlatma için uygun bir dönemdir. Ancak sıcak havalardan dolayı hayvanların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Temmuz ayında çeşitli hayvancılık işletmelerinde yapılması gereken işler aşağıda sıralanmıştır. SIĞIRCILIK • Mera, ihtiyacın tamamını karşılayacak durumda olduğunda kısıtlı yemleme uygulanır. • Sağılan ineklerde meme hastalığına dikkat edilmelidir. Meme, meme başları ve süt sekresyonu sık sık kontrol edilmeli, sağımın aynı saatlerde ve eşit aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir. • Hayvanlar ahıra alındığında sabah-akşam iki defa tımar edilir. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. 6-8 baş hayvana 20 cm. çaplı baca olacak şekilde ahırda havaland

Ağustos ayı hayvancılık takvimi

Resim
Ağustos ayı, hayvancılık açısından önemli bir dönemdir çünkü yaz mevsiminin sonuna gelinir ve sonbahara doğru geçiş yapılır. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Bu dönemde hayvanlarınızın beslenme ve barınma ihtiyaçları, sağlık sorunları değişiklik gösterebilir. Ağustos ayında sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk ve arıcılık işletmelerinde yapılması gereken işler aşağıda listelenmiştir. SIĞIRCILIK • Ahır besisi yapılanların dışındaki diğer sığırlarda mera hayvancılığına devam edilir. Gebe ineklerin gebelikleri ilerlediğinde, meralandırılmalarına özen gösterilir. Gerektiği takdirde suni meralardan yararlanılır. • Theileriosis hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılır. • Bir yaşına gelmiş erkek ve dişi hayvanlara tüberculin uygulanır. • Günde sekizer saatlik aralarla üç defa sağım yapılmaya çalışılır. (Bu yöntem yüksek süt verimli sığırlarda kesinlikle uygulanmalıdır.) • Damızlık b

Eylül ayı hayvancılık takvimi

Resim
Hayvancılık faaliyetinde verimi etkileyen birçok unsur vardır ve bunların başında mevsim yer alır. Yıl boyunca değişen mevsimle birlikte hayvancılık işletmelerinde her ay yapılan işler de değişir. Eylül ayında sonbahar mevsimine girildiği için hayvanların bakımında bazı değişiklikler gerekebilir. Eylül ayında çeşitli hayvancılık işletmelerinde yapılması gereken işler aşağıda sıralanmıştır. SIĞIRCILIK • Gebe ineklere iyi bir bakım gösterilmelidir. Doğumlarına 1,5-2 ay kala sütten kuruya çıkarılmaya başlanır. Doğum locaları ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıkları tamamlanır, dezenfeksiyonları yapılır. • Herhangi bir nedenle yavru atımı görüldüğünde, böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Bulaşıcı bir hastalık durumunda etkin önlemler alınmalıdır. • 4-8 aylık dişi danalara S.19 aşıları uygulanır. • Doğumu yaklaşan sığırlara, buzağı septisemi aşısı uygulanı